Marne ke baad zinda hona

Marne ke baad zinda hone ka matlab ye hai ke qayamat ke din jab zameen, aasman, insaan aur farishte wagaira sab fanah ho jayenge to phir khuda-e-taala jab chahega Hazrat Israfeel Alai issalam ko zinda farmaega wo dobara soor phookenge to sab cheeze maujood ho jayengi farishte aur aadmi wagaira sab zinda ho jayenge. Murde apne apne qabro se uthenge. Hashr ke maidan me khuda-e-taala ke samne peshi hogi. Hisaab liya jayega aur har shaqs ko achche bure kaamo ka badla diya jayega. Yaani achcho ko jannat milegi aur buro ko jahannam me bhej diya jayega. Hisaab aur jannat dozakh haq hai, inka inkaar karne wala kafir hai.