Imam Ali AlaihisSalam ki shahadat pe Imam Hasan AlaihisSalam ka khutba.

Jab Sayyedna Imaam Hasan Alahis Salam Ke Walid Ameer ul Momineen Sayyedna Imaam Ali Alahis Salam Shaheed Ho Gaye To Aap Siyah (Kala) Amama Bandhe Huye The Aapne Logo Ko Jama Karke Irshad Farmaya Guzishta Roz Tum Logo Ne Us Shakhs Ko Shaheed Kiya Hai Jisse Pehle Log Sabqat Le Ja Sakte Hain Aur Na Baad Me Aane Wale Uske Maqam Ko Pa Sakenge Aur Rasoolullah ﷺ Ne Unke Liye Farmaya Ke Kal Me Us Shakhs Ko Jhanda Ata Karunga Jo Allah Aur Uske Rasool Se Muhabbat Karta Hai Aur Allah Aur Uska Rasool Bhi Usse Muhabbat Karte Hain Aur Jibrael Alahis Salam Unke Dayen Janib Aur Mikail Alahis Salam Unke Bayen Janib Ladte Hain Phir Unka Jhanda Wapas Nahi Aayega Hatta Ke Allah Unhe Fatahyab Farmade Unhone Apne Ahle o Ayaal Ke Liye Siwae 700 Dirham Ke Kuch Bhi Nahi Chora Takey Usse Ghar Walon Ke Liye Khadim Ka Bandobast Kiya Jaye…

📚 *Reference* 📚

*1.* Khasaise Ali, 23.
*2.* Fazaile Sahaba,1013.
*3.* Mustadrak Ala Al-Sahihain, 4802

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s