Sadaat e Qutbia dalmau wa Kanpur

Hazrat Syed Abu Muhammad (Syed Shah Ilmullah ke mamu) ke auladon mein se do bhai Maulavi Syed Abdul Ahad aur Maulavi Syed Abdul Samad ba rishta damadi Mir Shujati Ali wakeel sarkar zila Kanpur (jinki asl sadaat bazaidpur se thi) dalmau mein sakin huwe’n.Syed Abdul Samad lawald faut hue.jab ki Maulavi Syed Abdul Ahad sahibe aulad hue’n.inke bete khalf rasheed Syed Muhammad Asharaf musannif Tareekh Aaine Awadh ke zamane mein maujood the’n.inko Mir Shujat Ali ke tarke se bhi hissa mila tha.Aur yahi inke wahan qayam ka ba’is tha.

Shajra e Nasab inka ye hai: Syed Muhammad Ashraf ibn Maulavi Syed Abdul Ahad ibn Syed Abdul Rahman ibn Syed Aale Nabi ibn Syed Muhammad Hammam ibn Syed Barkatullah ibn Syed Ubaidullah ibn Syed Madinatullah ibn Syed Abu Muhammad ibn Syed Fateh Alam ibn Syed Abu Muhammad ibn Syed Mahmood Naseerabadi ibn Qazi Syed Alauddin ibn Qazi Syed Qutubuddin Saani Qutbi (رحمتہ اللہ علیہ)

Aap Sahibe Aulad the’n aur aapki aulade’n Dalmau zila Raibarelli aur  Kanpur mein aabad rahi’n.

<<<<>>>>>>>>

Shajra Aulad Shah Ilmullah-3Shajra Aulad Shah Ilmullah-4Shajra Aulad Shah Ilmullah-5Shajra Aulad Shah Ilmullah-6

Shajra Aulad Shah IlmullahShajra Aulad Shah Ilmullah-1Shajra Aulad Shah Ilmullah-2

Advertisement