Hazrat Syed Muhammad Akbar (رحمتہ اللہ علیہ)

aap bahut shuja aur buzurg the’n. inki aulad salateen Deccan Qutub shah wa Adil Shah ke afwaaj mein shamil hokar Qila kushai karte rehe’n. ab jo log bhi inke nasl se hai’n. Shujaat wa Tahoor mein yakta e asr hai’n.