Hazrat Abu Salba Khashani (رضئ اللہ تعالی عنہ)

kkk0019 - Copy

Hazrat Abu Salba Khashani R.A Se Riwayat Hai Ki Mene Arz Kia Ki Ai Allah Ke Rasul Sallallahu Alahi Wasallam Mujhe Halal Wa Haram Ke Bare Me Khabr Dijiye To Ap Ne Farmaya Neki Wah Hai Jis Ki Taraf Nafs Thahar Jaye Aur Us Ki Taraf Dil Itminan Kar Le Aur Gunah Wah Hai Jis Ki Tarf Nafs Na Thahre Aur Na Hee Uski Tarf Dil Sakoon Hasil Kare Chahe Uske Bare Me Tumhe Mufti Fatwe De De
[Sahih Sahihuttrgheeb 1735, Kitabul Buyu’a , Ahmad 4/194]