IMAM SHAFAYI (R.A) KA SHEYR AHLE BAITع KI SHAAN MEI

IMAM SHAFAYI (R.A) KA SHEYR AHLE BAITع KI SHAAN MEIN

IMAM SHAFAYI (R.A) FARMATE HAIN : “AYE RASOOL ALLAHﷺ KE AHLE BAITع TUMHARI MOHABBAT FARZ HAI JISKO ALLAH NE QURA’N  MEIN NAAZIL KIYA HAI TUMHARE BULAND MARTABA HONE KE LIYE YAHI KAAFI HAI KE JO TUM PAR DUROOD NA PADHE USKI NAMAZ NAHI HUI.
(AYE LOGO) AGAR TUM AALE MUHAMMEDﷺ KE SATH MOHABBAT NAHI RAKHTE TO TUMHARI MAA NE TUMHEIN PAAKIZAH TAREEQA SE NAHI JANAA”.

(YANABI-UL-MAWADDAT; 574)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s