Nabi Pakﷺ ne farmaya Fatima AlahisSalam meri shakh hai.

Rasoolullah (ﷺ) Ne Farmaya Beshak Fatima (ع) Meri Shakh Hai, Jis Shay Se Usey Khushi Hoti Hai Usse Mujhe Bhi Khushi Hoti Hai Aur Jis Shay Se Usey Taklif Pohochti Hai Usse Mujhe Bhi Taklif Pohochti Hai.

(Majma al-Zawaid, 203)
(Mujam al-Kabir, 30)

Imam Munawi Bayan Karte Hein Ki Imam Suhayli Ne Isse Ye Istidlal Kiya Hai Ke Jisne Sayyeda Fatima Ko Bura Bhala Kaha Usne Kufr Kiya Kyunki Is Tarah Usne Rasoolullah (ﷺ) Ko Gazabnak Kiya, Aur Ye Is Liye Bhi Hai Ke Sayyeda Fatima Ka Rutba Shaikhain (Sayyedna Abu Bakr O Sayyedna Umar) Se Bhi Afzal Hai.

(Al-Rawd al-Unuf, 330)
(Fayd al-Qadir, 321)

Imam Ibn Hajar al-Asqalani Farmate Hein Rasoolullah (ﷺ) Ne Qati’i Taur Par Farmaya Hai Ke Har Woh Shay Jo Sayyeda Fatima Ko Taklif Pohchaye Woh Aap (ﷺ) Ko Bhi Taklif Pohchati Hai Lihaza Har Woh Shakhs Jiski Taraf Se Sayyeda Fatima Ke Haq Mein Gustakhi Huyi, Jisse Unhein Taklif Pohchi Goya Woh Rasoolullah (ﷺ) Ko Bhi Taklif Pohchata Hai Ispar Ye Khabre Sahih Gawah Hai.

(Fath al-Bari, 329)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s