Farman e Nabi Pakﷺ Mere Jism ka ek Hissa

Sayyed Ali bin Shahaab Hamdani ne Paigambar-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se naqal kiya hai ke Aapne farmaya:

“Bahot jald Mere Jism ka ek Hissa Kharasaan me Dafan hoga. Jisko bhi zyada gussa aata ho aur wo Aapki Ziyarat karega to Khuda Wande Aalam uske gusse ko dur kardega aur jo gunahgar bhi Unki Ziyarat karega Rabb-e-Kainat uske gunaho ko baksh dega.” (1)

Hamwini ne apni sanad ke saath Rasool e Khuda SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se naqal kiya hai ke Aapne farmaya:

“Bahot jald Mere Jism ka ek Hisse ko Khurasan me Dafan kiya jaayega. Jo momin bhi Unki Ziyarat karega uspar Allah Rabbul Izzat Bahisht (Jannat) ko Wajib kardega aur us ke jism par Jahannam ki aag ko haram kardega.” (2)

1.Mawaddat al Qurba page 140,
Yanabi al Mawaddah page 365

  1. Faraid al Simtain, 2/188, Hadees no 465

Us Hasti ka Naam hai Imam Ali Raza Alaihissalam! Imam Jafar Sadiq Alaihissalam ke Pote!

Aapka Roza Mashhad, Iran me hai!

Ye Ahle Sunnat ki kitabe hain shio ki nahi. Imam Ali Raza Alaihissalam ki Bargah Ziyarat ke Fazaeel me aur bhi riwayaten hain aur Muhaddiseen bhi bade adab aur aajzi ke saath Aapki Ziyarat keliye hazir hote they

Imam Ali Raza Alaihisalam Ko Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Ne Apne Jism Ka Hissa Kaha Hai aur Ye Shahzade Hain Imam Musa Kazim Alaihisalam Ke, Jab Inka Itna Aala Makam Hai To Soche Inke Walid E Majid Aimmah E Ahle Bait Mai 7 Imam Sayyedina Maula Imam Musa Kazim Alaihisalam Ka Kya Aalam Hoga

Aaj Ke Molvi In Muqaddas Hastiyo Ki Shaan Mai Gustakhiya Karte Hain Laanat Ho Aise Badbakht Molvio Par
Laanatullahi Alaikum Dusmanane Ahle Bait

Allahumma Salli Ala Sayyedina Muhammadiw wa Ala Aale Sayyedina Muhammad

SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam
Allahumma Salli Ala Sayyedina Mohammadi Nin Nabiyyi wa Azwajihi Ummahatul Mumineen wa Zurriyatihi wa Ahle Baytihi kama Sallaita Ala Ibrahima Innaka Hamidum Majeed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s