Farman-E-Mustafa صَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم Ka Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai

Farman-E-Mustafaصَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم Ka Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai

Hazrat Shuaba Bin Kuhayl Se Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Aboo Tufayl Se Suna Ki Aboo Sareehah….. Ya Zayd Bin Arqam RadiyAllahu Ta’ala Anhuma…. Se Marwi Hai (Hazrat Shuaba Ko Raawi Ke Muta’lliq Shak Hai) Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Jis Ka Mein Mawla Hoo’n, Us Ka Ali Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

Shuaba Ne Is Hadith Ko Maymoon Aboo Abd-ul-Allah Se, Unhone Zayd Bin Arqam Se Aur Unhone Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Se Riwayat Kiya Hai.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/633, Raqam-3713,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 05/195, 204, Raqam-5071, 5096,

وقد روي هذا الحديث عن حبسي بن جنادة في الكتب الآتية :

Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/134, Raqam-4652,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 12/78, Raqam-12593,

Ibn Abi Asim Fi As-Sunnah, : 602, Raqam-1359,

Hisam-ud-Deen Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, 11/608, Raqam-32946,

Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 45/77, 144,

Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 12/343,

Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wan-Nihayah, 05/451,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/108,

وقد روي هذا الحديث أيضا عن جابر بن عبدلله في الكتب ألآتية.

Ibn Abi Asim Fi As-Sunnah, : 602, Raqam-1355,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/366, Raqam-32072,

وقد روي هذا الحديث عن ايوب الأنصاري في الكتب ألآتية :

Ibn Abi Asim Fi As-Sunnah, : 602, Raqam-1354,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 04/173, Raqam-4052,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/229, Raqam-348,

وقد روي هذا الحديث عن بريدة في الكتب ألاتيية :

Abd-ur-Razzaque Fi Al-Musannaf, 11/225, Raqam-20388,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 01 : 71,

Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 45/143,

Ibn Abi Asim Fi As-Sunnah, : 601, Raqam-1353,

Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wan-Nihayah, 05/457,

Hisam-ud-Deen Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, 11/602, Raqam-32904,

وقد روي هذا الحديث عن مالك بن حويرث في الكتب ألاتيية :

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 19/252, Raqam-646,

Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 45 : 177,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/106,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/139, 140, Raqam-157.]

Hazrat Imran Bin Husain RadiyAllahu Ta’ala Anhu Aik Taweel Riwayat Me Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
BeShak Ali Mujh Se Hai Aur Mein Us Se Hoo’n Aur Mere Baa’d Woh Har Musalman Ka Wali Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmed Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Kaha Hai Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/632, Raqam-3712,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/330, Raqam-3062,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/373, Raqam-6929,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/119, Raqam-4579,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/132, Raqam-8474,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/372, 373, Raqam-32121,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/293, Raqam-355,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 18/128, Raqam-265,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/140, 141, Raqam-158.]

Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Hai Ki Jab Rasool-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Hijjat-ul-Wada’ Se Waapas Tashrif Laaye To Ghadir Khum Par Qiyaam Farmaya.
Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Saaebaan Lagaane Ka Hukm Diya Aur Woh Laga Diye Gaye Phir Farmaya :
“Mujhe Lagta Hai Ki Anqarib Mujhe (Wisaal) Ka Bulaawa Aane Ko Hai, Jise Mein Qubool Kar Lunga.
Tehqiq Mein Tumhare Darmiyan Do² Aham Chizein Chhod Kar Ja Raha Hoo’n, Jo Aik Dusare Se Badh Kar Ahmiyyat Kee Haamil Hain.
Aik Allah Kee Kitab Aur Dusari Meri Itrat.
Ab Dekhna Ye Hai Ki Mere Baa’d Tum In Donon Ke Saath Kya Sulook Rawa Rakhte Ho Aur Yeh Donon Aik Dusare Se Juda Na Hongi, Yaha’n Tak Ki Hawz(-E-Kawthar) Par Mere Saamne Aayengi.”
Phir Farmaya :
BeShak Allah Mera Mawla Hai Aur Mein Har Momin Ka Mawla Hoo’n.
Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Haath Pakad Kar Farmaya :
Jis Ka Mein Mawla Hoo’n, Us Ka Yeh Wali Hai, Aye Allah !
Jo Ise (Ali Ko ) Dost Rakkhe Use Too Dost Rakh Aur Jo Is Se Adaawat Rakkhe Us Se Too Bhi Adaawat Rakh.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Aur Imam  Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Faraya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

[Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/45, 130, Raqam-8148, 8464,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/109, Raqam-4576,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 05/166, Raqam-4969,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/141, 142, Raqam-159.]

Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu Ta’ala Anhu Farmate Hain Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Kee Teen³ Khaslatein Aisi Bataayi Hain Ki Agar Mein Un Me Se Aik Ka Bhi Haamil Hota To Woh Mujhe Surkh Oont Se Ziyaadah Mahboob Hoti.
Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne (Aik Mouqa’ Par) Irshad Farmaya :
Ali Mere Liye Isi Tarah Hain Jaise Haroon Alayh-is-Salam Moosa Alayh-is-Salam Ke Liye  They, (Woh Nabi They) Magar Mere Baa’d Koi Nabi Nahin.
Aur Farmaya :
Mein Aaj Us Shakhs Ko Alam Ata Karunga Jo Allah Aur Us Ke Rasool Se Mohabbat Karta Hai Aur Allah Aur Us Ka Rasool Us Se Mohabbat Karte Hain.
(Raawi Kahte Hain Ki) Mein Ne Huzoor SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko (Is Mouka Par) Ye Farmate Huwe Bhi Suna :
Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Aur Imam Shahsi Ne Riwayat Kiya Hai.

Aur Aik Riwayat Me Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Aagaah Raho!
BeShak Allah Mera Wali Hai Aur Mein Har Momin Ka Wali Hoo’n, Pas Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”(01)

Is Hadith Ko Imam Hisam-ud-Deen Hidni Ne Riwayat Kiya Hai.

[Nasa’i Fi Khsa’is Amir-ul-Mominin Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim, : 33, 34, 88, Raqam-10, 80,

Shashi Fi Al-Musnad, 01/165, 166, Raqam-106,

Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 45/88,

Hisam-ud-Deen Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, 15/163, Raqam-36496,

(1)Hisam-ud-Deen Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, 11/608, Raqam-32945,

Asqalani Fi Al-Isabah Fi Tamyiz-is-Sahabah, 04/328,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/142, 143, Raqam-160.]

Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Hai Ki Mein Ne Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko Ye Farmate Huwe Suna :
Jis Ka Mein Wali Hoo’n Us Ka Ali Wali Hai Aur Mein Ne Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko (Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se) Ye Farmate Huwe Suna :
Tum Mere Liye Isi Tarah Ho Jaise Haaroon Alayh-is-Salam Ko Moosa Alayh-is-Salam Ke Liye They, Magar Mere Baa’d Koi Nabi Nahin, Aur Mein Ne Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko (Ghazwa-E-Khaibar Ke Mouka’ Par) Ye Bhi Farmate Huwe Suna :
Mein Aaj Us Shakhs Ko Alam Ata Karunga Jo Allah Aur Us Ke Rasool Se Mohabbat Karta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Aur Imam Nasa’i Khasa’is Ali Bin Abi Talib Me Riwayat Kiya Hai.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/45, Raqam-121,

Nasa’i Fi Khasais-E-Amir-ul-Mominin Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim, : 32, 33, Raqam-91,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/143, 144, Raqam-161.]

Hazrat Bara’ Bin Aazib RadiyAllahu Ta’ala Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hum Ne Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ke Saath Hajj Ada Kiya, Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Raaste Me Aik Jagah Qiyaam Farmaya Aur Namaz Bajama’at (Qaayim Karne) Ka Hukm Diya, Us Ke Baad Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Haath Pakad Kar Farmaya :
Kya Mein Momin Kee Jaanon Se Qarib Tar Nahin Hoo’n ?
Unhone Jawaab Diya :
Kyon Nahin !
Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Kya Mein Har Momin Kee Jaan Se Qarib Tar Nahin Hoo’n ?
Unhone Jawab Diya :
Kyoon Nahin !
Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Pas Yah (Ali) Har Us Ka Wali Hai Jis Ka Mein Mawla Hoo’n.
Aye Allah!
Jo Ise Dost Rakkhe Use Too Dost Rakh (Aur) Jo Is Se Adaawat Rakkhe Us Se Too Bhi Adaawat Rakh.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/88, Raqam-116,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/144, 145, Raqam-162.]

Hazrat Buraydah RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Hai Ki Mein Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Saath Yaman Ke Ghazwah Me Sheerkat Kee Jis Me Mujhe Aap Se Kuchh Shikwa Huwa.
Jab Mein Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Kee Khidmat Me Waapas Aaya To Mein Ne Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Se Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Zikr Karte Huwe Un Ke Baare Me Tanqis Kee.
Mein Ne Dekha Ki Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ka Chehra-E-Mubarak Mutaghayyir Ho Gaya Aur Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
“Aye Buraydah!
Kya Mein Mominin Kee Jaanon Se Qarib Tar Nahin Hoo’n?”
To Mein Ne Arz Kiya :
Kyoo’n Nahin, Ya RasoolAllah ﷺ !
Us Par Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmed, Imam Nasa’i, Imam Hakim Aur Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Kehte Hain Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

[Ahmad Bin Hanba Fi Al-Musnad, 05/347, Raqam-22995,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/130, Raqam-8465,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/110, Raqam-4578,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 12/84, Raqam-12181,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/145, Raqam-163.]

Hazrat Maymoon Aboo Abdullah Bayan Karte Hain Ki Mein Ne Zayd Bin Arqam RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ko Ye Kahte Huwe Suna :
Hum Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ke Saath Aik Waadi…. Jise Wadi-E-Khum Kaha Jaata Tha…. Me Utare.
Pas Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Namaz Ka Hukm Diya Aur Sakht Garmi Me Jama’at Karwaayi.
Phir Hamein Khutba Diya, Us Haal Me Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko Sooraj Kee Garmi Se Bachaane Ke Liye Darakht Par Kapda Latka Kar Saaya Kiya Gaya.
Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
“Kya Tum Nahin Jaante Ya (Is Baat Kee) Gawaahi Nahin Dete Ki Mein Har Momin Kee Jaan Se Qarib Tar Hoo’n?”
Logon Ne Kaha :
Kyoo’n Nahin!
Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Pas Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai, Aye Allah!
Too Us Se Adaawat Rakh Jo Is Se Adaawat Rakkhe Aur Use Dost Rakh Jo Ise Dost Rakhe.”

Is Hadith Ko Imam Ahmed Aur Bayhaqui Ne Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/372,

Bayhaqui Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/131,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kbir, 05/195, Raqam-5068,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/146, Raqam-164.]

Khud) Hazrat Ali Alayh-is-Salam Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Ghadir Khum Ke Din Farmaya :
Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Fi Hanbal Ne Al-Musnad , 01/152,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/448, Raqam-6878,

Ahmad Bin Hanbal Fi Faza’il-us-Sahabah, 02/705,

Ibn Abi Aasim Fi As-Sunnah, : 604 Raqam-1369,

Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 45/161, 162, 163,

Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wan-Nihayah, 04/171,

Hisam-ud-Deen Hindi Fi Kanz-ul-Ummal,  13/77, 168, Raqam-32950, 36511,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/107,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/147, Raqam-165.]

Aboo Is’haq Se Marwi Hai, Woh Kahte Hain Ki Mein Ne Saeed Bin Wahab Ko Ye Kahte Huwe Suna :
Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Logo’n Se Qasam Lee Jis Par Paanch-05 Chheh-06 Sahaba Ne Khade Ho Kar Gawaahi Dee Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya Tha :
Jis Ka Mein Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmed Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/366,

Nasa’i Fi Khsa’is Amir-ul-Mominin Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim, :90, Raqam-83,

Ahmad Bin Hanbal Fi Faza’il-us-Sahabah, 02/598, 599, Raqam-1021,

Maqdisi Fi Al-Ahadith Al-Mukhtarah, 02/105, Raqam-479,

Bayhaqui Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/131,

Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 45/160,

Muhibb-ud-Deen Tabari Fi Al-Riyad-un-Nadarah Fi Manaqib-il-Ashrah, 03/127,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/104,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/147, 148, Raqam-166.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s