Manaqibi-’l-Hasanayn ‎‎‘Alayhima As-Salam Part-5

1-Allah Ta’ala Ka Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Kee Mawjoodagi Ke Zari’e Jannat Ko Aaraasta Karna

06

110            “Hazrat Uqbah Bin Amir رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Hasan Aur Husayn Arsh Ke Do-02 Sutoon Hain Lekin Woh Latke Hu’e Nahin Aur Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Irshad Farmaya : Jab Ahle Jannat, Jannat Me Muqim Ho Jaaeinge To Jannat Arz Karegi : Aye Parwardigaar ! Too Ne Mujhe Apne Sutoono’n Me Se Do-02 Sutoono’n Se Muzayyan Karne Ka Waa’dah Farmaya Tha. Allah Ta’ala Farmayega : Kya Mein Ne Tujhe Hasan Aur Husayn Kee Mawjoodagi Ke Zari’e Muzayyan Nahin Kar Diya? (Yahi To Mere Do-02 Sutoon Hain).”

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/108, Raqam-337,

2-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/184,

3-Dhahabi Fi Mizan-ul-I’tidal Fi Naqd-ir-Rijal, 01/278,

4-Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Lisan-ul-Mizan, 01/257, Raqam-804,

5-Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 02/239, Raqam-697,

6-Ibn Asakir Fi Tarikh Dimashq Al-Kabir, 13/228,

7-Manawi Fi Fayd-ul-Qadir Sharh Al-Jami’ As-Saghir, 03/415,

8-Ibn Hajar Makki Fi As-Sawa’iq Al-Muhriqah ‘Ala Ahl Al-Rafd Wa Al-Dalal Wa Al-Zandaqah, 02/562,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/97, 98, Raqam-110.]

111            “Hazrat Anas رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Bayaan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Aik Martaba Jannat Ne Dozakh Par Fakhr Kiya Aur Kaha Mein Tum Se Behtar Ho’n, Dozakh Ne Kaha : Mein Tum Se Behtar Hoo’n. Jannat Ne Dozakh Se Puchha Kis Wajah Se? Dozakh Ne Kaha : Is Liye Ki Mujh Me Bade-Bade Jaabir Hukmara’n Fir’aun Aur Namrood Hain. Is Par Jannat Khaamosh Ho Gayi, Allah Ta’ala Ne Jannat Kee Taraf Wah’iy Kee Aur Farmaya : Too Aajiz Wa Laa Jawaab Na Ho, Mein Tere Do-02 Sutoono’n Ko Hasan Aur Husayn Ke Zari’e Muzayyan Kar Dunga. Pas Jannat Khushi Aur Suroor Se Aisi Sharma Gayi Jaise Dulhan Sharmati Hai.”

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/148, Raqam-7120,

2-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/184,

Is Hadith Ke Aik Raawi “’Abbad Bin Suhayb” Par Baa’z Muhaddithin Ne Kalaam Kiya Hai Magar Imam Ahmad Bin Hanbal, Aboo Dawud, Abadan Ahwazi Ne Is Ko Saadiq Qaraar Diya Aur Yahya Bin Mu’iyn Ne Aboo ‘Asim Al-Nabil Se Is Kee Riwayat Saabit Kee Hai.

1-Ibn Shahin Fi Tarikh Asma’ Al-Thiqat, 01/171,

2-Dhahabi Fi Al-Mughni Fi Du’afa’, 01/326,

3-Ibn ‘Adi Fi Al-Kamil Fi Du’afa’-ir-Rijal, 04/347,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/98, Raqam-111.]

 

112            “Hazrat Abbas Bin Zuray’ Azdi Apne Waalid Se Marfu’an Riwayat Karte Hain Ki Jannat Ne (Allah Ta’ala Kee Baargah Me) Arz Kiya : Aye Mere Parwardigaar! Too Ne Mujhe Haseen-o-Jameel Banaaya Hai Too Mere Sutoono’n Ko Bhi Haseen Bana. Allah Ta’ala Ne Farmaya : Mein Ne Tere Sutoono’n Ko Hasan Aur Husayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ke Zari’e Haseen-o-Jameel Bana Diya Hai.”

[1-Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Lisan-ul-Mizan, 06/241, Raqam-848,

2-Dhahabi Fi Mizan-ul-I’tidal Fi Naqd-ir-Rijal, 07/157, Raqam-9458,

3-Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Al-Isabah Fi Tamyiz-is-Sahabah, 01/287,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/99, Raqam-112.]

2-Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Qiyamat Ke Din Arshe Ilahi Ke Gumbad Ke Neeche Honge

12015

113            “Hazrat Aboo Moosa Ash’ari رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Mein, Ali, Fatimah, Hasan Aur Husayn Qiyamat Ke Din Arsh Ke Gumbad Ke Neeche Honge.”

[1-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/174,

2-Hindi Fi Kanz-ul-‘Ummal, 12/100, Raqam-34177,

3-Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Lisan-ul-Mizan, 02/94,

4-Zarqani Fi Sharh-ul-Zarqani ‘Ala Muwatta’, 04/443,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/100, Raqam-113.]

114            “Hazrat Umar Bin Khattab رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : BeShak Fatimah, Ali, Hasan Aur Husayn Jannat-ul-Firdaws Me Safaid Gumbad Me Muqim Honge Jis Kee Chhat Arshe Khudawandi Hoga.”

[1-Ibn Asakir Fi Tarikh Dimashq Al-Kabir, 14/61,

2-Hindi Fi Kanz-ul-‘Ummal, 12/98, Raqam-34167,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/100, 101, Raqam-114.]

115            “Hazrat Ali كَرَّمَ للهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Famraya : Jannat Me Aik Maqaam Hai Jise Wasilah Kehte Hain, Pas Jab Tum Allah Se Sawaal Karo To Mere Liye Wasilah Ka Sawaal Karo. Sahaba-E-Kiram رِضْوَانُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ Ne Arz Kiya : Ya RasoolAllah صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ! (Waha’b) Aap Ke Saath Koun Rahega? Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Ali, Fatimah Aur Hasan Wa Husayn (Waha’n Mere Saath Rahenge).”

[1-Ibn Kathir Fi Tafsir-ul-Qr’an Al-Azim, 02/45,

2-Hindi Fi Kanz-ul-‘Ummal, 12/103, Raqam-34195,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/101, Raqam-115.]

3-Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Qiyamat Ke Din Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Saath Rahenge

13940801000219_PhotoI

116            “Hazrat Ali كَرَّمَ للهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم Riwayat Karte Hain Ki Mein Apne Bistar Par Soya Huwa Tha Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hamaare Ghar Tashrif Laa’e Hasan Ya Husayn عَلَيْهِمَا السَلَام (Me Se Kisi Aik Ne Paani Maanga. Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hamaari Bakri Ke Paas Aa’e Jo Bohat Kam Doodh Waali Thi. Pas Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Us Ka Doodh Nikaala To Us Ne Bohat Ziyaadah Doodh Diya, Pas Hasan عَلَيْهِ السَّلَام Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Paas Aa’e To Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Us Kee Taraf Mutawajjih Hu’e. Sayyidah Fatimah سَلاَمُ الله عَلَيْهَا Ne Farmaya : Ya RasoolAllah صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Lagta Hai Yeh Aap Ko In Dono’n Me Ziyadah Pyaara Hai. Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya Nahin Balki Is Ne Pehle Paani Maanga Tha Phir Famraya : Mein, Aap, Yeh Dono’n Aur Yeh Sone Waala (Hazrat Ali رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Kyun Ki Woh Abhi So Kar Uthe Hee They) Qiyamat Ke Din Aik Hee Jagah Par Honge.”

[1-Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/101, Raqam-792,

2-Ibn Asakir Fi Tarikh Dimashq Al-Kabir, 13/228,

3-Shaybani Fi Al-Sunnah, 02/598, Raqam-1322,

4-Bazzar Fi Al-Musnad, /303, Raqam-779,

5-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/170,

6-Ahmad Bin Hanbal Fi Fada’il-us-Sahabah, 02/692, Raqam-1183,

7-Muhibb Tabari Fi Dhakha’ir-ul-‘Uqba Fi Manaqibi Dhawi-‘l-Qurba, 01/25,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/102, 103, Raqam-116.]

117            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Sayyidah Fatimah  سَلاَمُ الله عَلَيْهَا Ke Ghar Tashrif Laa’e Aur Farmaya : Mein, Tum Aur Yeh Sone Waala (Ya’ni Ali Woh Abhi So Kar Uthey Hee They) Aur Yeh Dono’n Ya’ni Hasan Aur Husayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Qiyamat Ke Din Aik Hee Jagah Honge.”

[1-Hakim Fi Al-Mustadrak , 03/147, Raqam-4664,

2-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 22/405, Raqam-1016,

3-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/171,

Hakim Ne Is Riwayat Kee Isnad Ko Sahih Qaraar Diya Hai.

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/103, Raqam-117.]

118            “Hazrat Aboo Fakhtah(Sa’iyd Bin ‘Ilaqah) رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Ali, Fatimah, Aur Hasan Wa Husayn رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُm Ajma’iyn Ghar Par They Ki Hasan Ne Paani Maanga. Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  Ne Aadhi Raat Ko Uth Kar Use Paani Pilaaya. (Isi Dauraan Jab Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hazrat Hasan عَلَيْهِ السَّلَام Ko Paani Pilaane Hee Waale They) Ki Hazrat Husayn عَلَيْهِ السَّلَام Ne Wohi Paani Talab Kiya, Jise Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Pehle Dene Se Inkaar Farmaya (Kyun Ki Hasan عَلَيْهِ السَّلَام In Se Qabl Paani Maang Chuke They Aur Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Is Tarteeb Se Dena Chaahte They Yeh Bagharaz Ta’lim Wa Tarbiyat Tha). Arz Kiya Gaya : Ya RasoolAllah صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ! Lagta Hai Ki Aap Ko Husayn Se Ziyadah Hasan Mahboob Hai? To Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Yeh Wajah Nahin Balki Hasan Ne Husayn Se Pehle Maanga Tha. Phir Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Aye Fatimah! Mein, Tum, Yeh Dono’n (Hasan Wa Husayn) Aur Yeh Sone Waala (Ya’ni Ali) Qiyamat Ke Din Aik Hee Jagah Par Honge.”

[Ibn Asakir Fi Tarikh Dimashq Al-Kabir, 13/227, Raqam-3204,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/103, 104, Raqam-118.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s