Hazrat Mawla Ali (عليه السلام) Ke Fazaeel wa Manaqib Ahadees-e-Mubaraka ki Roshani me-Part 5

1. AAP RADIALLAHU ANHU KI JAAME SIFAAT KA BAYAN

WhatsApp Image 2019-07-11 at 1.29.47 PM

1. “Hazrat Abdullah RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Sayyeda Fatima Salamullahi Alaiha se farmaya: Kya Tu Raazi nahi ke Maine Tera Nikaah Ummat me sabse pehle Islam laane waale, sabse zyada ilm waale aur sabse zyada burdbaar Shakhs se kiya hai.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

2. “Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha Farmati hain ke Maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna ke Ali aur Quran ka choli daaman ka saath hai. Ye Dono kabhi bhi juda nahi honge yahan tak ke Mere paas Hauz-e-Kausar par (ikatthe) aaenge.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al Awsat” me riwayat kiya hai.

3. “Hazrat Jabir bin Abdullah RadiAllahu Anhuma se riwayat hai, wo bayan karte hain: Maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna: Log juda juda Nasab se talluq rakhte hain jabke Mai aur Ali ek he Nasab se hain.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Awsat” me riwayat kiya hai.
182. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Sabqat lejaane waale 3 hain. Hazrat Musa Alaihissalam ki taraf (Unpar Imaan laakar) sabqat lejaane waale Hazrat Yusha bin Noon hain. Hazrat Isa Alaihissalam ki taraf sabqat lejaane waale Sahab Yaseen hain aur Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki taraf sabqat lejaane wale Ali ibne Abi Talib hain.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabir” me riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se riwayat hai: Wo farmate hain, Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha se farmaya: Ye Ali ibne Abi Talib Hai, Iska Gosht Mera Gosht hai aur Iska Khoon Mera Khoon hai aur Ye Mere liye aise hai jaise Hazrat Musa Alaihissalam keliye Hazrat Haroon Alaihissalam , magar Mere baad koi Nabi nahi.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabir” me bayan kiya hai.

5. “Hazrat Abdullah ibne Akeem RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya ke Allah Ta’ala ne Shab-e-Meraj Wahi ke Zariye Mujhe Ali ki 3 Sifaat ki Khabar di. Ye ke Wo Momin ke Sardar hain, Muttaqeen ke Imam hain aur (Qayamat ke roz) Noorani Chehre waalon ke Qaaid honge.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Sageer” me bayan kiya hai.

6. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se riwayat hai Wo farmate hain ke Ye Aayat
“Innal Lazina Aamanu wa Amilus Swalihaati Sayaj Alu Lahumur Rehmaanu Wudda”
Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ki Shaan me utri hai. Aur Unhone farmaya Is se murad Momineen ke dilon me (Hazrat Ali RadiAllahu Anhu) ki Muhabbat hai.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Awsat” me riwayat kiya hai.

7. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma bayan karte hain ke Quran-e-Pak ki jitni Aayaat Hazrat Ali Alaihissalam ke haq me Naazil hui hain kisi aur ke haq me Naazil nahi hui.”
Is Hadees ko Imam ibne Asakir ne apni Taarikh me riwayat kiya hai.

8. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma riwayat karte hain ke Hazrat Ali Alaihisslam ke haq me Quran-e-Kareem ki 300 Aayaat Naazil huin.”
Is Hadees ko Imam Ibne Asakir ne apni Taarikh me riwayat kiya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s