Hazrat Mawla Ali (عليه السلام) Ke Fazaeel wa Manaqib Ahadees-e-Mubaraka ki Roshani me-Part 3

1. HUBB-E-ALI RADIALLAHU ANHU HUBB-E-MUSTAFA SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM HAI AUR BUGZ-E-ALI RADIALLAHU ANHU BUGZ-E-MUSTAFA SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM HAI

tumblr_msn177Lczx1s5flgxo1_1280

1. “Hazrat Ali Ibne Abi Talib RadiAllahu Anhuma farmate hain ke ek martaba Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Hasan Alaihissalam aur Hazrat Hussain Alaihissalam ke Haath pakde aur farmaya: Jo Mujhse Muhabbat karega aur In Dono se aur In Dono ke Waalid (Yaani Sayyeduna Ali Alaihissalam) aur Dono ki Walida (Yaani Sayyeda Fatima Salamullahi Alaiha) se Muhabbat karega wo Qayamat ke Din Mere Sath Mere Darje me hoga.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai.

2. “Hazrat Amr ibne Shaas Aslami RadiAllahu Anhu jo ke Ashab-e-Hudaibiyah me se thye bayan karte hain ke mai Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke humraah Yaman ki taraf rawana hua. Safar ke dauran Unhone mere saath sakhti ki yahan tak ke mai apne dil me Unke khilaaf kuch mehsoos karne laga, pas jab Mai Yaman se waapas aaya to maine Unke khilaf Masjid me shikayat ka izhar kardiya yahan tak ke ye baat Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam tak pahunch gayi fir ek din Mai Masjid me daakhil hua jabke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Sahaba-e-Kiram RadiAllahu Anhum ke majme me tashreef farma they. Aapne mujhe bade gaur se dekha yahan tak ke jab mai baith gaya to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ay Amr! Khuda ki Qasam tune Mujhe azeeyat di hai. Maine arz kiya Ya RasoolAllah! Aapko azeeyat dene se mai Allah ki panah magta hun. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Haan jo Ali ko azeeyat deta hai wo mujhe azeeyat deta hai.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

3. “Hazrat Abdullah Jadli RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke mai Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha ki Khidmat me hazir hua to Unhone mujhe kaha: kya tumhare andar Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko gaali di jaati hai? Maine kaha Allah ki Panah ya maine kahake Allah ki Zaat Paak hai ya isi tarah ka koi aur kalima kaha to Unhone kaha: Maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna hai ke jo Ali ko gaali deta hai wo mujhe gaali deta hai.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal ne riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Ibne Abi Malika RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Ahle Shaam se ek shakhs aaya aur usne Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma ke haan Hazrat Ali Alaihissalam ko bura bhala kaha, Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma ne usko aisa kehne se mana kiya aur farmaya: Ay Allah ke dushman tune Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko taklif di hai. (Fir ye Aayat padhi) “Beshak Wo Log Jo Allah Aur Uske Rasool Ko Taklif Dete Hain Allah Tabarak Wa Ta’ala Duniya Wa Aakhirat me Unpar Lanat Bhejta Hai Aur Allah Ne Unke Liye Ek Zillat Aamez Azaab Tayyar Kar Rakha Hai.” Fir Farmaya: Agar Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Zinda hote to yaqeenan (tu is baat ke zariye) Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki azeeyat ka baais banta.”
Is Hadees ko Imam Hakim ne Mustadrak me riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Sahih ul Isnad hai.

5. “Hazrat Abdullah Jadli RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke maine ek gulam ke saath Haj kiya pas mai Madine ke paas se guzra to maine logo ko ikattha (kahi jaate hue) dekha, mai bhi unke piche piche chal diya. Wo saare Ummul Momineen Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha ki Khidmat me haazir hue pas maine Unko aawaz dete hue suna ke Ay Shabib bin Rabyi! Ek rukhe aur sakht mijaz aadmi ne jawab diya Haan meri Maa! To Aap RadiAllahu Anha ne farmaya: kya tumhare qabile me Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko gaaliyan di jaati hain? Us aadmi ne arz kiya: ye kaise hoskata hai. Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha ne farmaya: Kya Hazrat Ali Ibne Abi Talib ko gaali di jaati hai? To usne kaha hum jo bhi kehte hain us se hamari murad duniyawi garaz hoti hai. Pas Aap RadiAllahu Anha ne farmaya: Maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna: jisne Ali ko gaali di usne Mujhe gaali di aur jisne Mujhe gaali di usne Allah ko gaali di.”
Is Hadees ko Imam Hakim me Mustadrak me riwayat kiya hai.

6. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se riwayat me hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Meri (yaani Ali ki) taraf dekhkar farmaya: Ay Ali! Tu duniya wa Aakhirat me Sardar hai. Tera Mehboob Mera Mehboob hai aur Mere Mehboob Allah ka Mehboob hai aur Tera dushma Mera dushman hai aur Mera dushman Allah ka dushman hai aur uske barbadi hai jo Mere baad Tumhare saath bugz rakhe.”
Is Hadees ko Imam Hakim ne riwayat kiya hai aur kaha ye Hadees Imam Bukhari aur Imam Muslim ki Sharait par Sahih hai.

7. “Hazrat Ammar bin Yasir RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko Hazrat Ali Alaihissalam keliye farmate hue suna (Ay Ali) Mubarakbaad ho usey jo Tujse Muhabbat karta hai aur Teri tasdeeq karta hai aur halakat ho uske liye jo Tujhse bugz rakhta hai aur Tujhe jhutlata hai.”
Is Hadees ko Imam Hakim aur Abu Ya’ala ne riwayat kiya hai aur Imam Hakim ne kaha Ye Hadees Sahih ul Isnad hai.

8. “Hazrat Salman Farsi RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se farmaya: Tujhse Muhabbat karne wala Mujhse Muhabbat karne waala hai aur Tujhse bugz rakhne waala Mujhse bugz rakhne waala hai.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabeer” me riwayat kiya hai.

9. “Imam Hussain Ibne Ali Alaihi-mussalam se marvi hai ke Maine Apne Nana Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna ke Abu Bakr aur Umar ko gaali na do pas beshak Wo Dono awwaleen wa aakhireen me se adhed umar ke Jannatiyon ke Sardar hain siwaye Nabiyon aur Mursaleen ke aur Hasan aur Hussain ko bhi gaali na do beshak Wo Naujawan Jannatiyon ke Sardar hain aur Ali ko gaali na do pas beshak jo Ali ko gaali deta hai wo Mujhe gaali deta hai aur jo Mujhe gaali deta hai wo Allah ko gaali deta hai.”
Isey ibne Asakir ne apni taarikh me riwayat kiya hai.

10. “Imam Hussain Ibne Ali Alaihi-mussalam bayan karte hain darhaalanke Wo Apne Baal pakde hue they ke Hazrat Ali Ibne Abi Talib RadiAllahu Anhuma ne Mujhe bataya darhaalanke Wo Apne Baal Pakde hue they ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Mujhe bataya darhaalanke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Apne Mu-e-Mubarak Pakde hue they ke jis shakhs ne Tujhe (Ay Ali) baal barabar bhi azeeyat di to usne Mujhe azeeyat di aur jisne Mujhe azeeyat di usne Allah ko azeeyat di aur jisne Allah ko azeeyat di pas uspar Allah ki lanat ho.”
Isey Ibne Asakir ne Apni taarikh me riwayat kiya hai.

2. HUBB-E-ALI ALAIHISSALAM ALAMAAT-E-IMAAN HAI AUR BUGZ-E-ALI ALAIHISSALAM ALAMAAT-E-NIFAAQ HAI

606b12100953ed8872cdcce2bb5ab764_XL

1. “Hazrat Zir ibne Hubaish RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Hazrat Ali Alaihissalam ne farmaya: Qasam hai Us Zaat ki Jisne daane ko phaada (aur us se anaaj aur nabataat ugaaye) aur Jisne jaandaron ko paida kiya, Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ka Mujhse Ahad hai ke Mujhse sirf Momin he Muhabbat karega aur sirf munafiq he bugz rakhega.”
Is Hadees ko Imam Muslim ne riwayat kiya hai.

2. “Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Mujhse Ahad farmaya ke Momin he Tujhse Muhabbat karega aur koi munafiq he Tujhse bugz rakhega.
Adi ibne Saabit RadiAllahu Anhu farmate hain ke Mai us zamane ke logo me se hun jinke liye Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne dua farmayi hai.
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Hasan Sahih hai.

3. “Hazrat Buraida RadiAllahu Anhu kehte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Allah Ta’ala ne Mujhe 4 Aadmiyob se Muhabbat karne ka Hukm dete hue Farmaya hai ke Allah bhi Unse Muhabbat karta hai. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se arz kiya gaya Ya RasoolAllah! Hame Unke Naam bata dijiye. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne 3 Martaba farmaya ke Ali bhi Unhi me se hai, aur baaqi 3 Abu Zar, Miqdad aur Salman hain. Raawi kehte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Mujhe Inse Muhabbat karne ka Hk diya aur farmaya ke Mai bhi Inse Muhabbat karta hun.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi aur Ibne Majjah ne riwayat kiya hai, Imam Tirmizi ne kaha Ye Hadees Hasan hai.

4. “Hazrat Abu Saeed Khudri RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Hum Ansar log, munafiqeen ko unke Hazrat Ali KarramAllahu Wajhahul Kareem ke saath bugz ki wajah se pehchante they.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai.

5. “Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha Farmati hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam farmaya karte they ke koi munafiq Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se muhabbat nahi kar sakta aur koi Momin U se bugz nahi rakh sakta.”
Isey Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur kaha Ye Hadees Hasan Sahih hai.

6. “Hazrat Jabir bin Abdullah RadiAllahu Anhuma farmate hain ke Allah ki Qasam! Hum Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Zamane me Apne andar munafiqeen ko Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se bugz ki wajah se pehchante they.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “Al-Mujam al-Awsat” me bayan kiya hai.

7. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma bayan karte hain ke Allah Ta’ala ne Bani Israel se unki badshahat Ambiya-e-Kiram Alaihi-mussalam ke saath unke burey sulook ki wajah se cheen li aur beshak Allah Tabarak Ta’ala is ummat se iski badshahat ko Ali ke saath bugz ki wajah se cheen lega.”
Is Hadees ko Daylami ne riwayat kiya hai.

3. ABU TURAB AUR SAYYEDUL ARAB KE MUSTAFVI ALQAAB

download

1. “Hazrat Abu Hazim Hazrat Sahal bin Saad RadiAllahu Anhu se riwayat karte hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko Abu Turab se badhkar koi Naam mehboob na tha, jab Unko Abu Turab ke naam se bulaya jata to Wo khush hote they. Raawi ne unse kaha hame wo waqiya sunayen ke Aap RadiAllahu Anhu ka naam Abu Turab kaise rakha gaya? Unhone kaha ek din Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Hazrat Sayyeda Fatima Salamullahi Alaiha ke Ghar Tashreef laaye to Hazrat Ali RadiAllahu Anhu Gharme nahi they. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tumhara Chachazaad kaha hai? Arz kiya: Mere aur Unke darmiyan kuch baat hogayi jispar Wo khafa hokar baahar chale gaye aur Ghar par qailulla bhi nahi kiya. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne kisi shakhs se farmaya: Jao talash karo Wo kahan hain? Us shakhs ne aakar khabar di ke Wo Masjid me Sorahe hain. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke paas tashreef legaye, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne dekha ke Wo lete hue hain jabke Unki chadar Unke pahle se niche gir gayi thi aur Unke jism par mitti lag gayi thi, Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Apne Haath Mubarak se wo mitti hatate jaate aur farmate jaate: Ay Abu Turab (Mitti Waale)! Utho, AY Abu Turab Utho.”
Ye Hadees Muttafaq Alaih hai.

2. “Hazrat Abu Hazim bayan karte hain ke ek shakhs ne Hazrat Sahal bin Saad RadiAllahu Anhu se us waqt ke hakim-e-Madina ki shikayat ki ke wo barsar-e-mimbar Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko burabhala kehta hai. Hazrat Sahal RadiAllahu Anhu ne pucha: wo kya kehta hai? Us shakhs ne jawab diya ke wo Unko Abu Turab kehta hai. Ispar Hazrat Sahal RadiAllahu Anhu hans pade aur farmaya: Khuda ki Qasam! Unka ye naam to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne rakha tha aur Khud Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko bhi koi naam is se badhkar mehboob na tha. Maine Hazrat Sahal RadiAllahu Anhu se is silsile ki puri Hadees sunne ki khwahish ki, Maine arz kiya: Ay Abu Abbas! Waqiya kya tha? Unhone farmaya: Ek roz Hazrat Ali RadiAllahu Anhu Hazrat Sayyeda Fatima Salamullahi Alaiha ke Ghar Tashreef legaye aur fir Masjid me aakar let gaye, Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Sayyeda Fatima Salamullahi Alaiha se pucha: Tumhara Chachazaad kahan hai? Unhone arz kiya: Masjid me hain. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam wahan Unke paas tashreef legaye, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne dekha ke chaadar Unke pahlu se sarak gayi thi aur Unke Jism par dhool lag gayi thi. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Unki Pusht se dhool jhaadte jaate aur farmate jaate: Utho, Ay Abu Turab! Utho, Ay Abu Turab.”
Is Hadees ko Imam Bukhari ne riwayat kiya hai.

3. “Hazrat Aaisha Siddiqa RadiAllahu Anha se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Mai tamam aulad-e-Aadam ka Sardar hun aur Ali Arab ke Sardar hain.”
Is Hadees ko Imam Hakim ne riwayat kiya hai aur kaha hai ke Ye Hadees Sahih ul Isnaad hai.

4. “Hazrat Aaisha Siddiqa RadiAllahu Anha se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Mere paas Sardar-e-Arab ko bulao. Maine arz kiya: Ya RasoolAllah SallAllahu Alaik wa Sallam! Kya Aap Arab ke Sardar nahi? Farmaya: Mai tamam aulad-e-Aadam ka Sardar hun aur Ali Arab ke Sardar hain.”
Is Hadees ko Imam Hakim ne riwayat kiya hai.

5. “Imam Hasan Ibne Ali Alaihi-mussalam se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ay Anas! Mere paas Arab ke Sardar ko bulao. Hazrat Aaisha RadiAllahu Anha ne arz kiya, Kya Aap Arab ke Sardar nahi? Farmaya: Mai tamam aulad-e-Aadam ka Sardar hun aur Ali Arab ke Sardar hain. Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne kisi ke zariye Ansar ko bula bheja jab wo aagaye to farmaya: Ay Giroh-e-Ansar! Mai
tumhe wo amr na batau ke agar usey mazbooti se thaam lo to Mere baad kabhi gumraah na hoge. Logo ne arz kiya: Ya RasoolAllah! Zarur irshad farmaye. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ye Ali hai, tum Meri Muhabbat ki bina par is se Muhabbat karo aur Meri Izzat wa Takrim ki bina par Iski Izzat karo. Jo Maine tumse kaha uska Hukm Mujhe Allah Ta’ala ki taraf se Jibrael Alaihissalam ne diya hai.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabir” me riwayat kiya hai.

6. “Hazrat Abu Taufayl RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Tashreef laaye to Hazrat Ali RadiAllahu Anhu Mitti par Sorahe they. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tu sab naamo me se Abu Turab ka zyada Haqdar hai Tu Abu Turab hai.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Awsat” me riwayat kiya hai.

7. “Hazrat Ammar bin Yaasir RadiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko Abu Turab ki Kunniyat se Nawaza. Pas ye Kunniyat Unhe sab kunniyaton se zyada mehboob thi.”
Is Hadees ko Bazzar ne riwayat kiya hai.

4. AAP KA FAATEH KHAYBAR AUR ALAMBARDAAR-E-MUSTAFA SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM HONA

WHDQ-513403050

1. “Hazrat Salma bin Akoo RadiAllahu Anhu farmate hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu aashob chasm ki taklif ke baais marqa-e-khaybar keliye (bawaqt-e-rawangi) Mustafwi Lashkar me shamil na hosake. Pas Unhone socha ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se piche reh gaya hun, fir Hazrat Ali RadiAllahu Anhu nikle aur Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se jaa mile. Jab wo shab aayi jiski subh Allah Ta’ala ne fateh ata farmayi to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Kal Mai jhanda aise Shakhs ko dunga ya kal jhanda wo Shakhs pakdega jis se Allah aur Uska Rasool Muhabbat karte hain ya farmaya ke jo Allah Ta’ala aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hai, Allah Ta’ala uske Haathon Khaybar ki fatah se
nawazega. Fir achanak hamne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko dekha, haalanke hame Unke aane ki tawaaqo na thi. Pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Jhanda Unhe ata farmaya aur Allah Ta’ala ne unke haathon fatah naseeb farmayi.”
Ye Hadees Muttafaq Alaih hai.

2. “Hazrat Sahal bin Saad RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Gazwa-e-Khaybar ke din farmaya: Kal Mai jhanda us Shakhs ko dunga jiske Haathon par Allah Ta’ala Fateh ata farmaega, Wo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hai aur Allah aur Uska Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Us se Muhabbat karte hain. Hazrat Sahal RadiAllahu Anhu ne kaha: fir Sahaba ne is izteraab ki kaifiyat me raat guzari ke dekhe Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Kisko Jhanda ata farmaenge. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ali Ibne Abi Talib Kahan hain? Sahaba ne arz kiya: Ya RasoolAllah! Unki Aankhon me taklif hai. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Unko bulao, Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko bulaya gaya, Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unki Aankhon me Luaab-e-Dahan daala aur Unke Haq me
dua ki to aankhen is tarah thik hogayi goya kabhi taklif he na thi, pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unko jhanda ata farmaya. Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne arz kiya: Ya RasoolAllah! Mai unse us waqt tak qitaal karta rahunga jab tak wo Hamre taraf na hojayen, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Narmi se rawana hona, jab Tum unke pas maidan-e-jang me pahonch jao to unko Islam ki daawat dena aur unko ye batana ke unpar Allah ke kya huqooq waajib hain, Ba’Khuda agar Tumahri wajah se ek shakhs bhi hidayat yafta hojata hai to wo Tumhare liye surkh unto se behtar hai.”
Ye Hadees Muttafaq Alaih hai.

3. “Hazrat Abu Hurairah RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Gazwa-e-Khaybar ke din farmaya: Kal Mai us Shkhs ko jhanda dunga jo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hai, Allah uske haathon fatah ata farmaega. Hazrat Umar ibne Khattab RadiAllahu Anhu farmaya: Us din ke alawa Maine kabhi imarat ki tamanna nahi ki, us din Mai Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saamne is umeed se aaya ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Mujhe isliye bulayen, Hazrat Abu Hurairah RadiAllahu Anhu ne kaha fir Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali ibne Abi Talib RadiAllahu Anhuma ko bulaya aur Unko jhanda ata kiya aur farmaya Jao aur idhar udhar iltefaat na karna, hatta ke Allah Ta’ala tumhe fatah ata farmaye. Hazrat Ali RadiAllahu Anhu kuch dur gaye fir tehar
gaye aur idhar udhar iltefaat nahi kiya, fir Unhone zor se aawaz di Ya RasoolAllah! logon se kis buniyad par jang karun? Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tum unse us waqt tak jang karo jabtak ke wo “La Ilaha il-lal-laahu Muhammadur RasoolAllah” ki shahadat na den aur jab wo ye gawahi de den to fir unhone tumse apni jaano aur maalo ko mehfooz karliya illa ye ke unpar kisika haq ho aur unka hisab Allah Ta’ala ke zimme hai.”
Is Hadees ko Imam Muslim ne riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Salma bin Akwa RadiAllahu Anhu ek taweel Hadees me bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne fir mujhe Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko bulane keliye bheja aur Unko aashob chasm tha pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Mai jhanda zarur biz-zarur us Shakhs ko dunga jo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hoga ya Allah aur Uska Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam us se Muhabbat karte honge. Raawi bayan karte hain fir mai Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke paas aaya aur Unko Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke paas le aaya is haal me ke Wo aashob chasm me mubtala they. Pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Apna Luaab-e-Dahan Unki
Aankhon me daala to wo thik hogaye. Aur fir unhe jhanda ata kiya. Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke muqable me marhab nikla aur kehna laga:
“Tehqeeq Khaybar janta hai ke beshak mai marhab hun aur ye ke mai har waqt hathiyar jada hota hun aur ek tajurbekar jangju hun aur jab jange hotin hain to wo bhadak uthta hai.”
Pas Hazrat Ali Alaihissalam ne farmaya:
“Mai Wo Shakhs hun jiska naam Uski Maa ne Haidar rakha hai aur Mai jangal ke us sher ki manind hun jo ek haibat naak manzar ka haamil ho, ya unke darmiyan ek paimano me ek bada paimana.”
Raawi bayan karte hain fir Hazrat Ali Alaihissalam ne marhab ke sar par zarb lagayi aur usko qatl kardiya fir fatah Aap RadiAllahu Anhu ke Haathon hui.”
Is Hadees ko Imam Muslim ne riwayat kiya hai.

5. “Hazrat Abdullah ibne Buraida RadiAllahu Anhuma apne Waalid Buraida Aslami RadiAllahu Anhu se riwayat karte hain ke jab Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Ahle Khaybar ke Qiley me Utrey to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Kal Mai zarur biz zarur us Shakhs ko Jhanda ata karunga jo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hai aur Allah aur Uska Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Us se Muhabbat karte hain, pas jab agla din aaya to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ko bulaya, Wo aashob chashm me mubtala they, Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unki Aankh me Apna Luaab-e-Dahan daala aur Unko Jhanda ata kiya aur log Aap RadiAllahu Anhu ki mayiyat me qitaal keliye uthe khade hue. Chunanche Aapka saamna ahle Khaybar ke saath hua aur achanak Marhab ne Aap RadiAllahu Anhu ke samne aakar ye rajiza ashaar kahe:
“Tehqeeq Khaybar ne ye jaan liya ke beshak mai Marhab hun aur ye ke mai har waqt hathiyar band hota hun aur mai ek tajurbekaar jangju hun. Mai kabhi neze aur kabhi talwar se waar karta hun aur jab ye sher aage badhe hain to bhadak uthte hain.”
Raawi bayan karte hain dono ne talwaro ke waaro ka aapas me tabadla kiya
pas Hazrat Ali Alaihissalam ne uske khopdi par waar kiya yahan tak ke talwar uski khopdi ko cheerti hui uske daanto tak aa pahunchi aur tamam ahle lashkar ne is zarb ki aawaz suni. Raawi bayan karte hain ke iske baad logo me se kisi aur ne Aap Alaihissalam ke saath muqabley ka irada na kiya. Yahan tak ke Fatah Musalmano ka muqaddar tehri.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

6. “Hazrat Ali Alaihissalam ne farmaya: Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne jang-e-Khaybar ke dauran Mujhe bula bheja aur Mujhe aashob chashm tha, Maine arz kiya Ya RasooAllah! Mujhe aashob chashm hai. Pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Meri Aankhon me Luaab-e-Dahan daala aur farmaya: Ay Allah! Is se garmi wa sardi ko dur karde. Pas us din ke baad Maine na to garmi aur na he sardi mehsus ki aur Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne ye bhi farmaya: Mai zarur biz zarur Jhanda us Aadmi ko dunga jo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hoga aur Allah aur Uska Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam us se Muhabbat karte hoonge.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

7. “Hazrat Ribyi bin Hiraash se riwayat hai ke Hazrat Ali ibne Abi Talib Alaihimussalam ne Rahba ke maqaam par farmaya: Sulah Hudaibiya ke mauqe par kai mushrikeen hamari taraf aaye jinme Suhail bin Amro aur mushrikeen ke kai digar sardar they pas unhone arz kiya Ya RsoolAllah (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) hamari aulad, bhaiyo aur gulamo me se bahot se bahot se aise log Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke paas chale aaye hain jinhe Deen ki koi samjh bujh nahi. Ye log hamare amwaal aur jaidada se faraar hue hain. Lihaza Aap ye Log hame wapas kardijiye agar inhe Deen ki samajh nahi to hum inhe samjha denge. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ay Quraish! Tum log apni harkaton se baaz aajao warna Allah Ta’ala tumhari taraf aise Shakhs ko bhejega jo Deen-e-Islam ki khatir talwar ke saath tumhari gardaney uda dega. Allah Ta’ala ne Unke Dilo ke Imaan ko aazma liya hai. Hazrat Abu Bakr wa Hazrat Umar RadiAllahu Anhuma aur digar logo ne pucha: Ya RasoolAllah! Wo kaun hai? Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Wo Jutiyon me paiwand lagane Wala hai. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ko us waqt Apni Nalayn Mubarak marammat keliye di thin. Hazrat Ribyi bin Hiraash farmate hain ke fir Hazrat Ali Alaihissalam hamari taraf mutawajjah hue aur kehne lage ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Jo shakhs Mujhpar Mujhpar jaan bujhkar jhoot baandhega. wo apna thikana jahannam me talash karle.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur kaha Ye Hadees Hasan Sahih hai.

8. “Hazrat Bara’a RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne 2 lashkar ek saath rawana kiye. Ek ka Ameer Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko aur dusre ka Hazrat Khalid bin Walid RadiAllahu Anhu ko muqarrar kiya aur farmaya: Jab jang hogi to dono lashkaron ke Ameer Ali honge. Chunanche Hazrat Ali Alaihissalam ne ek Qila fatah kiya maal-e-ganimat me se ek baandi leli. Is par Hazrat Khalid RadiAllahu Anhu ne mere haath ek khat Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat me rawana kiya jisme Hazrat Ali Alaihissalam ki shikayat thi. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne usey padha to Chehra-e-Anwar ka Rang mutagaiyar hogaya. Farmaya: tum us Shakhs se kya chahte ho jo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hai aur Allah aur Uska Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Us se Muhabbat karte hain. Raawi kehte hain: Maine arz kiya ke: Mai Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke gusse se Allah ki panah mangta hun. Mai to sirf qaasid hun. Ispar Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam khamosh hogaye.”
Isko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Hasan hai.

9. “Hazrat Amr ibne Maimuna RadiAllahu Anhu Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se ek taweel Hadees me riwayat karte hain ke wo us aadmi me jhagda kararhe they jo Ashra-e-Mubashara me se hai wo us aadmi me jhagda kar rahe they jiske baare me Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya ke Mai (fala Gazwa ke liye) Us aadmi ko bhejunga Jisko Allah Tabarak wa Ta’ala kabhi ruswa nahi karega. Wo Allah aur Uske Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se Muhabbat karta hai. Pas (us jhande) ke husool ki sa’aadat keliye har kisine khwahish ki. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ali kahan hai? To unhone kaha ke Wo chakki me aata pis raha hai. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tum me se koi aata Kyon nahi pis raha? Raawi bayan karte hain ke fir Hazrat Ali RadiAllahu Anhu Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat me Haazir hue aur Unko aashob chashm tha aur itna sakht tha ke Aap dekh nahi sakte they. Raawi kehte hain ke fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ki Aankhon me Phoonka fir jhande ko 3 dafa hilaya aur Hazrat Ali Alaihisslam ko ata kardiya.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

10. “Hazrat Hubaira RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Imam Hasan Ibne Ali Alaihi-mussalam ne hame Khutba Irshad farmaya aur kaha ke guzishta kal tumse wo Hasti juda hogayi hai Jinse na to guzishta log ilm me sabqat le sake aur na baadme aane waale Unke Martaba-e-ilmi ko paa sakenge. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Unko Apna Jhanda dekar bhejte they aur Jibrael Aapki daayin taraf aur Mikaeel Aapki baayi taraf hote they aur Aap RadiAllahu Anhu ko Fatah ata hone tak Aapke saath rehte they.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal ne aur Tabrani ne Al Mujam al Awsat me riwayat kiya hai.

11. “Hazrat Abu Saeed Khudri RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne jhanda pakda aur usko lehraya fir farmaya: Kaun is jhande ko uske haq ke saath lega. Pas ek aadmi aur usne kaha mai is jhande ko leta hun. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tum piche hojao, fir ek aur aadmi aaya, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne usko bhi farmaya piche hojao. Fir Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya Us Zaat ki Qasam Jisne Muhammad Ke Chehre ko Izzat wa Takreem Bakhshi, Mai ye jhanda zarur biz zarur us aadmi ko dunga jo bhagega nahi. Ay Ali! Ye jhanda uthalo pas Wo chale yahan tak ke Allah Ta’ala ne Unhe KHaybar aur Fadak ki fatah nasib farmayi aur Aap un dono (Khaybar wa Fadak) ki Khajooren aur khushk gosht lekar aaye.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal aur Abu Ya’ala ne apni Musnad me bayan kiya hai.

12. “Hazrat Abu Raafe RadiAllahu Anhu jo Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam aazad karda gulaaam thye riwayat karte hain ke jab Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali KarramAllahu Wajhahu ko Apna Jhanda dekar Khaybar ki taraf rawana kiya to hum bhi Unke saath they. Jab hum qila-e-Khaybar ke paas pahunche jo Madina-e-Munawwara ke kareeb hai to Khaybar waale Aap par toot pade. Aap baymissal bahaduri ka muzahira kar rahe they ke achanak Aap par ek yahudi ne waar karke Aapke Haath se dhaal giradi. Is par Hazrat Ali RadiAllahu Anhu Qile ka ek darwaza ukhedkar usey Apni dhaal bana liya aur usey dhaal ki haysiyat se Apne Haath me liye jang me shareek rahe. Bil aakhir dushmano par fatah haasil hojane ke baad us dhaal numa darwaze ko Apne Haath se phenk diya. Us sfar me mere saath 7 aadmi aur bhi they, hum 8 ke 8 milkar us darwaze ko ulatne ki koshish karte rahe lekin wo darwaza (Jisey Hazrat Ali Alaihissalam ne tanha ukheda tha) na ultaya jasaka.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal aur Haysami ne riwayat kiya hai.

13. “Hazrat Jabir RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Gazwa-e-Khaybar ke roz Hazrat Ali Alaihissalam ne Qila Khaybar ka darwaza utha liya yahan tak ke Musalman qiley par chad gaye aur usey fatah karliya aur ye aazmuda bat hai ke us darwaze ko 40 aadmi milkar uthate they.”
Is Hadees ko Ibne Abi Shaiba ne riwayat kiya hai.

14. “Hazrat Qatada RadiAllahu Anhu ka bayan hai ke Hazrat Ali Alaihissalam Gazwa-e-Badr samet har Maarqe me Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Alambardar They.”
Isey Ibne Saad ne Tabqatul Kubra me riwayat kiya hai.

5. MASJID-E-NABAWI SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM ME BAAB-E-ALI RADIALLAHU ANHU KE SIWA BAAQI SAB DARWAZON KA BAND KARWA DIYA JAANA

PXYajDOg

1. “Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke Darwaze ke siwa Masjid me khulne waale tamam Darwaaze band karne ka Hukm diya.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai.

2. “Hazrat Zaid bin Arqam RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke kai Sahaba-e-Kiraam ke Gharon ke darwaze Masjid-e-Nabawi ke sehan me khulte they to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne ek din farmaya: Ali ka Darwaza chodkar baaqi tamam darwaze band kardo. Raawi ne kaha ke is baare me logon che maygoiya ki to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa
Sallam Khade hue pas Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Allah Ta’ala ki Hamd wa Sana bayan ki fir farmaya: Maine Ali ke darwaze ko chodkar baaqi sab darwazon ko band karne Hukm diya hai. Tum me se kuch logon ne iske mutalliq baate ki hain. Ba’Khuda Mai Apni taraf se kisi cheez ko band kiya na khola, Maine to bus is amr ki pairawi ki jiska Mujhe Allah Ta’ala ki taraf se Hukm mila.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal, Nasai aur Hakim ne riwayat kiya hai aur Imam Hakim ne kaha Ye Hadees Sahih ul Isnaad hai.

3. “Hazrat Amr ibne Maimuna RadiAllahu Anhu Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se ek taweel Hadees me riwayat karte hain ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Masjid ke tamam darwaze band kardiye siwaye Hazrat Ali Alaihissalam ke darwaze ke aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ali halat-e-janabat me bhi Masjid me daakhil hosakta hai. Kyunke yahi Uska raasta hai aur iske alawa Uske Gharka koi aur raasta nahi hai.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Abdullah ibne Umar RadiAllahu Anhuma bayan karte hain ke hum Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke zamane me kaha karte they ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam tamam logon se Afzal Hain aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke baad Hazrat Abu Bakr Siddiq RadiAllahu Anhu aur fir Hazrat Umar RadiAllahu Anhu aur ye ke
Hazrat Ali Alaihissalam ko 3 Khaslaten ata ki gayi hain. Inme se agar ek bhi Mujhe mil jaaye to ye mujhe surkh qeemti unton ke milne se zyada mehboob hai. (Aur wo 3 Khaslaten ye hain) ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unka Nikaah Apni Sahabzaadi se kiya jis se Unki Aulad hui aur dusri ye ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Masjid-e-Mabawi ki taraf khulne waale tamam darwaaze band karwa diye magar Unka darwaza Masjid me raha aur teesri ye ke Unko Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Khaybar ke Din jhanda ata farmaya.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal ne riwayat kiya hai.

5. “Hazrat Jabir bin Samurah RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ke alawa Masjid-e-Nabawi ki taraf khulne wale tamam darwazo ko band karne ka Hukm farmaya. Hazrat Abbas RadiAllahu Anhu ne arz kiya: Kya sirf Mere aane jaane keliye raasta rakhne ki ijazat hai? Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Mujhe iska Huk nahi, so Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ke darwaze ke alawa sab darwaze band karwa diye aur bas awqaat Wo halat-e-janabat me bhi Masjid se Guzar jaate.”
Isey Imam Tabrani ne Al Mujam al Kabir me riwayat kiya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s