بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
Hazrat Sarkar Hindal wali Khwaja e Khwajgan Ghausul Aalmeen Imamul Wasileen Mahboobe Rabbani Badshah e Mutlaq Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Muhammad Al Madni Al kadwi r.a ka Irshad e gerami.

(1) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain Ki “Aye Jamaat e Momineen (kyunki Aap Bhi Apne Jad Hazrat Maula Ali Alaihissalam Ke Tarah Afzaliyat ke Hamil hain aur harkiso naakis ke samjh se qasir hain iss liye yaha’n tarjume mein aapki Jama’at k liye lafz e Momineen ka istemaal Kiya gaya hai) Mere martaba aur Maqam Ko khoob Achi tarah Apne Dil o dimagh mein basa lo aur ye jaan lo ki Mye kya Hoo’n kaun Hoo’n aur kis darje par Hoo’n

(2) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Jis tarah se haq walo’n Ko faida pahuchane ke liye Jannat ka takht bichaya gaya hai usi tarah mera takht tamam Auliya Ko faida pahuchane ke liye bichaya gaya hai.

(3) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye un logo’n ka nigehbaan hoo’n jo shadeed takleef ke waqt meri panah mein aa jaate hain aur apni takleef se nijaat paate hain Aur mye Ajizo’n aur shikasta dilo’n ke paas rahta hoo’n yani jis waqt woh meri janab mein ilteja karte hain woh apni muraad Ko pahuchte’n hain.

(4) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye un logo’n ka madadgaar hoo’n jinhe koi haadsa ya Amr Azeem pesh aata hai Aur haajatmando’n Ko bhalai aur Khushi ka mushdah sunane wala hoo’n.

(5) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye bilade shark wa gharb mein wali e Mutlaq hoo’n yaani meri walayat tamam roohe zamee’n par Manbast aur Muheet hai Aur mye ek Aalam par nahi tamam Aalamao’n par Rif’at aur Buzurgi rakhta hoo’n.

(6) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye makhsoos raato’n mein Hooro’n se milne yani itesal e roohani ke liye jaata hoo’n yani wisaal mashooq e haqeeqi rakhta hoo’n.

(7) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Maine Apne parwardigaar se Haqqul yaqeen Ko talab Kiya jo zuljalal wal ekraam ki chaadar kibriyai mein poshidah tha.
Note : Sahibe Kitab Maratul Asrar Hazrat Sheikh Abdul Rehman Chishti r.a farmate hai’n Sulook mein teen maqam hote hain (1)Ilmul Yaqeen (2)Aainul Yaqeen (3) Haqqul Yaqeen chunanche Hazrat Sufiyaneuzzam ne iss ki tarjumani kuch iss tarah ki hai. Ilmul yaqeen yeh hai ki aadmi ne aag na dekhi ho lekin usne suna ho ki aag jalati hai.Aainul Yaqeen yeh hai ki apne ankhoon se dekh le ki aag mein jo kuch dala jata hai woh use jala deti hai.Haqqul Yaqeen yeh hai ki aadmi apne aap ko daal kar dekh le ki aag iss tarah se jalati hai.

Iss tarah jin Hazrat ko maqaame Haqqul Yaqeen hasil hai Woh Allah Ta’ala ke mutalliq ilm aur mushadah se bhi aage guzur ke zaat e Haq mein iss tarah fana ho jate hai ke jis tarah loha aag mein jaakar aag ban jata hai.chunanche in ashaar se yeh sabit hai ki Hazrat Sarkar Ameer Kabir r.a Haqqul Yaqeen ke martabe par faiz hain.Allah hu Akbar!!!

(8) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Aye Mere Allah tu he iss zindagi mein aur zindagi ke baad ka malike mutlaq hai lehaza izzat aur buzurgi de un logo’n ko jo mujhe aur meri aulado’n Ko izzat dete hain aur qahero ghazab naazil kar uss par aur apni rahmat se door rakh uss shaks Ko qayamat tak jo iss haal mein zindagi basar karta hai ki mujhse aur meri aulado’n se dushmani rakhta hai.

(9) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Aye mere Allah Agar tu Apne fazle khas se meri Aulado’n Ko Muazziz wa Mukarram bana de to wo har haal mein tamam logo’n se bartar wa mumtaaz aur deen duniya mein Ashraf wa Afzal rahenge.

(10) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Aye mere Allah meri Aulado’n Ko ek Qaum Azeem aur logo’n ki kaseer Jama’at ka nigehbaan wa paasbaan aur Ajizo’n aur dardmando’n ki jaayepanah bana de.

(11) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Aye mere Allah meri Aulado’n Ko dono jaha’n mein Buzurgi aur Azmat ata farma aur dono maqaam mein sardar wa Ashraf bana

(12) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Aye mere Allah meri Aulado’n Ko buzurg rakh aur inko Azmat ata farma aisi Azmat jo buland wa bartar hai aur hamesha hifazat farma inki Aebdaar cheezo’n se misl jihalat irtekab waghaira se.

(13) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Aye mere Allah Meri Aulade’n aur Qayamat tak aane waali nasle’n Noor ke zarraato qatraat hain inke hasabo nasab mein koi naqs wa khalal nahi bas inki raushni aur khusbuo’n Ko qayamat tak qayam rakh.

(14) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye Sadaat e Bani Hasan Al Mujtaba Alaihissalam se Hoo’n Qutubuddin mera Naam hai Rausul Wasileen (yaani Ghaus Qutub Madaar) ka sir mere qadam ke neeche hai.
Note- Maqaam e Wasileen: Sahib e Nafhatul unsKitab Awaareful Ma’arif Teesre baab ki duswe fasl ke tarjume mein rewayat karte hai ki iss taefah ke tabqat ke maratib unke darjaat ke mutabiq teen aqsaam par hai’n.Pahli qism wasileen wa kamileen ka martaba hai aur yeh tabqa sabse u’ncha hai.Dusri qism salikane tareeq kamal ka martaba hai aur yeh tabqa darmiyana hai.Teesri qism ahele naqsaan ki hai aur yeh sabse neche tabqe par hai. Chunanche wasileen wa muqarribeen wa sabeqeen wa saliqeen e abrar as’haab e yameen muqeemane asrar as’haab shumal aur ahele wasool baad az ambiya alaihissalam hai .Iss tabqa e awwal ki bhi do qism hai.Pahli qism mashaikh sufiya ki hai jo Rasoolallah (صلى الله عليه و آله وسلم) ki kamal mutabe’at ki wajah se martaba e wasool (wisal billah) tak pahuch kar uske baad makhlooq ki hidayat pe Mamoor hue hai’n.inko kamilane muqammal kehte hai’n.Dusri qism un hazraat ki hai jo wasool ke baad khalq ki taraf ruju nahi karte hai’n.kyunki unhe ye khidmat tafweez nahi hoti.

(15) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye Dariya e Sukro Ishq ki naher Hoo’n Aur Mye Juu e baar Sukro Ishq (Sukro Ishq ki Nadi) ka ek chashma Hoo’n.
Note : Naql hai ki Kisi shakhs ne Hazrat Ali (عليه السلام) se sawal kiya Ishq kya hai? Aap ne farmaya Ishq Khuda ke naam o mein se ek naam hai Subhan Allah.

Hazrat Khwaja Ajmeri Chishti r.a ne farmaya “ke Ishq e Illahi ka hasil ye hai ke Allah Ta’ala apne mohib ke dil mein apne deedar ka zauq paida kar deta hai aur use sardari ata karta hai iss se koi aisa fail sarzad nahi hota jis ke sabab Haq se doori hojaye.Kyunki jisne Haq ko Raazi karliya Haq uska dost hai aur Jannat uski deedar ki mushtaq.Phir farmaya Hazrat Khwaja Abu Saeed abul khair r.a farmate the’n ke Allah Ta’ala kisi bande ko apna dost banata hai Tu usko apni mohabbat ata kar deta hai aur woh banda iski raza ke liye apne ko hamatan waqf kar deta hai.Bil akhir Haq Ta’ala usko apni taraf kheench leta hai taaki woh FanaFillah ho jaye.Chunanche Hazrat Ameer Kabir is sher mein farmate hain ki main ishq ki naher hoon aur ishq ki Dariya ka chashma hoon. isse sabit hai ki aap ishq ke bhi Aala darje par hai’n. Subhan Allah.

(16) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate hain ki “Mye Har Waqt ke Mushtaq Aashiqo’n ke Rab ke deedaar mein Mustaghrak rahta hoo’n Har Waqt khuda ka Deedar paane walo’n mein ye ek Paheli ki tarah hai ki Mye jab chahta hoon wasl e Habeeb se Musharraf hota hoon yaani mye Abul haal hoon ibnul haal ya maghlobul haal nahi hoon Subhan Allah.

(17) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Mye Har uss shaks ki Jaayepanah aur gurezgaah hoon jo Aahzaari karta hai aur apni ilteja mere paas laata hai Aur mye fariyaad karne walo’n ka fariyaad dars hoo’n .

(18) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Mye baargah e Kareem mein logo’n ka fariyaad dars hoo’n uss cheez se jis se woh meri madad karta hai.

(19) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Mye Haq ke lutf wa karam se Jami Ashya yaani tamam cheezo’n ka Malik hoo’n Aur ye lutf Aen ekramul Ameen hai ye Amanat haq wahi hai jiska zikr Allah ta’ala ne Quran Majeed mein farmaya hai
Aur muhaqqiqeen ne kaha hai Amanat se muraad yaha’n uski marefat aur muhabbat hai.

(20) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Aye mere mureedo’n jaao aur gham se faarighul baal ho jaao yaani gham se tumhe Nijaat ata hoti hai aur gham aur karb ki haalat mein meri panah pakadd bas tu shadeed pyasa hai aur mere paas saaf aur nithra paani hai.

(21) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “jo maadarzaad (maa ke pait se) wali hain wo puri koshish ke sath mera hukm baja laate hain yaani madazaad wali Aapke aage sarekham tasleem rakhte hain aur jo badbakht hain yaani jo khuda ki iss nemat se mahroom hain wahi mere hukm Ko radd karta hai.

(22) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Bas har Zinda cheez poore Iradat aur Aqeedat ke sath mujhko yaad Karti hai hatta ki shahed ki makkhi jo bhinbhinati hain to mujhko yaad Karti hain.

(23) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “jo shaks kisi waqt bhi meri yaad se ghafil ho jata hai to woh uss waqt makhluqaat ke darmiyan marde mal’oon aur rahmate haq se door rahne walo’n mein ho jaata hai.

(24) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Tamam Baadshahate’n ek muqarrar muddat ke baad fana aur neestonabood yaani tabah ho jayengi lekin mye Baadshah e Mutlaq hoo’n meri Baadshahat hamesha qayam rahne waali lazawaal hai Subhan Allah.

(25) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Mye Apne rab ke paas Subha Shaam rahta hoo’n yaani hamesha sohbat e haq aur wisaal mashooq e haqeeqi rakhta hoo’n. Aur tamam makhlukaat mere iss waqt par jo mustaqil wasl e Habeeb mein guzarta hai Hairatzada hai aur majnu aur deewani hokar fitnahzada ho gyi hai kyunki woh uss waqt ki kaifiyat aur lazzat ka idraak hi nahi kar sakti hai (makhfi na rahe ki ye qaul ya to Hazrat Sarkar Rasool e aqdas sallallahu alaihe wasallam ka hai ya to aapke farzand Hazrat Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Madni Al kadwi r.a ka hai)

(26) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Mera mere rab k sath Ajeeb raaz ka maamla hai jo kiramal kaatibeen (woh farishte jo logo’n ke roznaama qaulo fail Ko likhte hain) se bhi poshidah hain yaani unhe bhi mere raazo niyaz ki khabar nahi.

(27) Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Mye ek Muddat daraz se Aalam e Lahoot mein parwaaz kar raha hoo’n Maqamaat e jabrooto malkoot ki to parwah bhi nahi karta aur iss zamane ka koi wali jo iss maqaam se koi hissa bhi nahi rakhta mere nazdeeq maa ke pait mein rahne waale uss bachche ki tarah hai jo ek zarra bhi aql nahi rakhta hai. Allah Hu Akbar. Subhan Allah.
Note :Makfi na rahe ke ahle batin ne Aalame Barzakh ke Chaar darjaat zahir kiye hai’n

(1) Aalame Nasoot :Pahla darja hai jahan auliya ekaram ka guzar hota hai.Iss darje ko sabse nichele darje mein shumar kiye gaya hai.

(2)Aalame Malkoot :Woh Aalam jo Farishto’n ki qayam gaah hai. Chunanche Sultanul Hind Hazrat Khwaja Ghareeb Nawaz Ajmeri Chishti r.a ki Seerat par Likhi jane waali Kitab “Seerat Khwaja Ghareeb Nawaz” mein isi mauzo par aap ka ek qaul naql hai ki “Ajay pal ne Hazrat Khwaja se arz kiya ki aap bhi apna koi Kamaal dikhaye’n Hazrat Khwaja Ghareeb Nawaz ne muraghba farmaya aur usi haalat mein aapki rooh Aalam e Malkoot tak parwaaz kar gayi. Ajay pal jogi ki rooh bhi istadraaj se pahle Aasman tak pahuch gayi kyunki uski taab parwaaz yahi’n tak thi iske aage jaane ka raasta na mila Phir usne Khwaja Ghareeb Nawaz se ilteja Kiya ki mujhe bhi apne hum raah le chale’n chunanche aapne usko apne sath le liya aur Arsh e Azeem ke neeche pahuche’n. Khwaja Ghareeb Nawaz ki muqaddas sohbat ki barqat se Ajay pal jogi ki rooh par pada huwa hijab uth gaya aur Farishte Sarkar Khwaja Ghareeb Nawaz r.a ki rooh ki jo tazeem aur takreem kar rahe the’n uska manzar bhi Ajay pal jogi ne apne Aankho’n se dekh liya

Isi Seerat ki Kitab mein aap ke wisal ka zikr karte hue Hazrat Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki r.a farmate hain ki “ek shab mye musalle par leta huwa tha ki neend aagai maine Sarkar Khwaja Ghareeb Nawaz r.a ko Arsh par dekha maine sir aapke qadmo’n par rakh diya aur aapka haal dariyaft kiya to aapne irshad farmaya ki Allah Ta’ala ne mujhe baksh diya aur apne saaye rehmat mein jagah ata farmai aur Farishto’n ke darmiyan meri qayamgaah muqarrar farmai hai main yahi’n rahta hoo’n. lehaza is qaul se ye zahir hota hai ki aapki qayamgaah Aalame Malkoot hai.

(3) Aalame Jabroot : (Aalame Barzakh ka buland baala Maqam) Iske mutalliq Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz r.a farmate hai’n ke salikane ghair majzoob bajuz suhbat mursheed kaamil marfat Illahi hasil nahi kar sakte na baghair islah batin inki aalame jabroot tak rasai hoti hai.woh aalame nasoot wa malkoot mein bhatakte rahte hai’n.Yeh log shahwat pasand aur shohrat pasand hote hai’n.is qaul se sabit hai ke aalame jabroot mein khasam khaas ki he rasai hai.

(4) Aalame Lahoot ya Lahoot e lamaka’n ya Maqam e hoo : yeh aalame barzakh ka sabse buland aur bala maqam hai. Maloom ho ke maqam e Lahoot ke bayan mein baaz Muhaqqeqeen sufiya (Sufiya ki woh jamaat jo Haqiqat se ashna karate hain) ne is tarha farmaya hai ke jab wo huma e la yazaal ashiyana e lamaka’n mein is tarah sar dar muraqbah tha ke use khud apni khabar na thi is maqaam ko Aarifo ne Mahoot ka naam diya. Aur jab wajood ki lazzaat par aaya to is maqaam ko Nasoot ka naam diya. Aur jab apni hamdo sana par aaya to is maqaam ko Malkoot ka naam diya.Aur jab usne sar uthaya aur nazar khud par padi to woh apne wajood ke ejza ka yak ba yak mushahidah karne laga to is maqaam ko Jabroot ka naam diya. Aur jab use khud se maloom hua ki main khud ba khud aaya hoon to is maqaam ko Lahoot ka naam diya. To is se maloom hota hai ki maqaam e Lahoot aisa maqaam e aali hai ki aksar aur khaas ke alawa kisi ka guzar nhi.

(28) Aakhir mein Sarkar Ameer Kabeer r.a Farmate Hain ki “Meri darkhwast tamam Makhlukaat ke Parwardigaar se hai ki Mere Farzando’n Aur Mureedo’n par Duniya aur Aakherat ki tamam Nekiyo’n aur Nemato’n Ko mukammal farmaye Ameen ya rabbul Aalmeen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s